جلوگیری از کپی کردن مطالب

جاوا اسکریپت

سیمان
X
تبلیغات
رایتل

سیمان

لیست کارخانجات سیمان

لیست کارخانجات سیمان ایران به همراه شماره تلفن - آدرس و وب سایت


از سایت جدید ما در مبحث آموزش معدن نیز لطفا بازدید فرمایید .


www.hamkarmadan.com

دانلود لیست

انواع سنگ شکن

سنگ شکنها، عملیات خرد کردن مواد اولیه از ابعاد اولیه خارج شده از معدن تا به دست آوردن ابعاد مناسب برای ورود به آسیاهای مواد خام را انجام میدهند:
انواع سنگ شکن:
الف:سنگ شکن های متحرک(MOBILE CRUSHER)
ب:سنگ شکن های ثابت(STATIONARY CRUSHER)
انواع سنگ شکن های مورد استفاده در سیمان عبارت اند از:
سنگ شکن فکی ، مخروطی ، ضربه ای ، چکشی و استوانه ای که نوع کاربرد هریک بستگی به جنس مواد دارد.سنگ شکن های ثابت در ابتدای خط تولید قرار دارد. مواد اولیه به وسیله کامیون در داخل قیف این سنگ شکن ها تخلیه می شوند و بعد از خرد شدن به وسیله نوار نقاله راهی سالن ذخیره می شوند.

ادامه مطلب

ﮔﺮوه ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﻲ

ﮔﺮوه ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ:

 

ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣـﺪود 95  درﺻـﺪ آن ﻛﻠﻴﻨﻜـﺮ ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫد .

 

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 1:

ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

ﺳــﻴﻤﺎن ﺗﻴــﭗ 2:

ﺳــﻴﻤﺎن ﺿــﺪ ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﺎ ﺣــﺮارت ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ زﻣﻴن  ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﻮره زار و در ﺟنب آب درﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ3:

ﺳﻴﻤﺎن زودﮔﻴﺮ اﺳﺖ .

  

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 4:

ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑـﺘﻦ رﻳﺰی درﺣﺠﻢﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .

 

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 5:

ﺳﻴﻤﺎن ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﺑـﺮای زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎی ﺧﻴﻠـﻲﺷﻮره زار در ﺟﻨﺐ آب درﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

بهترین سنگ شکن برای سیمان

مقاله ای در رابطه با انتخاب بهترین سنگ شکن در خردایش سیماندانلود