جلوگیری از کپی کردن مطالب

جاوا اسکریپت

ﮔﺮوه ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﻲ - سیمان

سیمان

ﮔﺮوه ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﻲ

ﮔﺮوه ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ:

 

ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣـﺪود 95  درﺻـﺪ آن ﻛﻠﻴﻨﻜـﺮ ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫد .

 

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 1:

ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ

 

ﺳــﻴﻤﺎن ﺗﻴــﭗ 2:

ﺳــﻴﻤﺎن ﺿــﺪ ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑــﺎ ﺣــﺮارت ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ زﻣﻴن  ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﻮره زار و در ﺟنب آب درﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ3:

ﺳﻴﻤﺎن زودﮔﻴﺮ اﺳﺖ .

  

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 4:

ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑـﺘﻦ رﻳﺰی درﺣﺠﻢﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .

 

ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻴﭗ 5:

ﺳﻴﻤﺎن ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﺑـﺮای زﻣـﻴﻦ ﻫـﺎی ﺧﻴﻠـﻲﺷﻮره زار در ﺟﻨﺐ آب درﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.